Front BG new banner (37K)


- Nest H

H-litter: Issy Black Bohemia & Proud Jewel Ace, puppie's are born: 03-09-2012.
H-Nest: Issy Black Bohemia & Proud Jewel Ace, puppies zijn geboren: 03-09-2012.

Issy Black Bohemia "Issy"

Proud Jewel Ace "Max"

issynesth1 (395K) Hartjes11 (395K) ace hoofd (6504K)
issynesth2 (395K) Pedigree puppy's maxnesthstaand (6504K)
nesthdek1 (395K) nesthdek2 (6504K)
nesthdek3 (395K)

Issy drachtig/schwanger/pregnant:
5 weken/woche/weeks
6 weken/woche/weeks
7 weken/woche/weeks
8 weken/woche/weeks


weightpupsnesth (395K) Puppie's/Welper w.1
Puppie's/Welper w.2
Puppie's/Welper w.3
Puppie's/Welper w.4
Puppie's/Welper w.5
Puppie's/Welper w.6
Puppie's/Welper w.7
Puppie's/Welper w.8
Puppie's/Welper w.9
Puppie's/Welper Afsheid/Absheid/Goodbye